prechodný pobyt


Preferovaný termín: prechodný pobyt
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 20.10.2020

Legálna definícia: Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní; prechodný pobyt je tiež pobyt občana trvalo žijúceho v zahraničí, ktorý má na území Slovenskej republiky trvať viac ako 90 dní.
Legálne zdroje: 253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky § 8 ods. 1
Doktrinálna definícia: Pobyt mimo miesta trvalého pobytu, ak má trvať viac ako 90 dní
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. apríla 2015, sp. zn. 10 Sža 13/2015
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 19. januára 2010, sp. zn. 1 Sža 55/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
374/2014 Z. z. - Zákon o pohľadávkach štátu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
480/2002 Z. z. - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
161/2013 Z. z. - Zákon o odovzdávaní, uznávaní a výkone rozhodnutí o opatreniach dohľadu ako náhrade väzby v Európskej únii
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne