trvalý pobyt


Preferovaný termín: trvalý pobyt
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 22.10.2020

Legálna definícia: Je pobyt občana spravidla v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt.
Legálne zdroje: 253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky § 3 ods. 1
Doktrinálna definícia: Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt, spravidla v mieste jeho stáleho bydliska
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 11. januára 1995, sp. zn. PL. ÚS 28/94
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. apríla 2012, sp. zn. 7 So/83/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
40/2015 Z. z. - Zákon o audiovízii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
40/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o štátnom občianstve Slovenskej republiky
180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne