pobyt


Preferovaný termín: pobyt
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 20.10.2020

Legálna definícia: Ide o zdržiavanie sa občanom na určitom mieste. Pobytom na účely evidencie pobytu občanov sa rozumie trvalý pobyt a prechodný pobyt.
Legálne zdroje: 253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky § 2 ods. 2
Doktrinálna definícia: Pobytom sa rozumie jednak trvalý pobyt a jednak prechodný pobyt. Hlásenie pobytu má len evidenčný charakter a nezakladá žiadne právo k budove ani k jej vlastníkovi. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt, spravidla v mieste jeho stáleho bydliska.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8.
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 11. januára 1995, sp. zn. PL. ÚS 28/94
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. apríla 2012, sp. zn. 7 So/83/2011
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Labsi proti Slovenskej republike z 15.05.2012 k sťažnosti č. 33809/08
Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci López Guió proti Slovenskej republike z 03.06.2014 k sťažnosti č. 10280/12
Použitie v iných právnych predpisoch: 404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
253/1998 Z. z. - Zákon o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
283/2002 Z. z. - Zákon o cestovných náhradách
333/2004 Z. z. - Zákon o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky
124/2006 Z. z. - Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
480/2002 Z. z. - Zákon o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov
315/2001 Z. z. - Zákon o Hasičskom a záchrannom zbore
219/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb
169/1949 Zb. - Zákon o vojenských obvodoch


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne