priezvisko


Preferovaný termín: priezvisko
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.09.2020

Legálna definícia: Priezviskom sa rozumie, že štátny občan Slovenskej republiky po narodení nadobúda spoločné priezvisko rodičov, alebo, ak majú priezviská rôzne, nadobúda priezvisko jedného z nich určené dohodou pri uzavretí manželstva, prípadne, ak rodičia nie sú spolu zosobášení a majú rôzne priezviská, nadobúda priezvisko podľa dohody rodičov. Dohodou možno určiť iba priezvisko, ktoré v čase, keď k dohode došlo, má jeden z rodičov.
Legálne zdroje: 300/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku § 4 ods. 1
300/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku § 4 ods. 2
Doktrinálna definícia: Tvorí súbor písmen, resp. slov (vyjadrených znakmi podľa slovenskej abecedy). Je obligatórnou náležitosťou identifikácie osoby.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. novembra 2009, sp. zn. 6 Sžo 250/2008
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Ringier Axel Springer Slovakia, a. s. proti Slovenskej republike zo 7. januára 2014 k sťažnosti č. 21666/09
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o mene a priezvisku
581/2004 Z. z. - Zákon o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
362/2011 Z. z. - Zákon o liekoch a zdravotníckych pomôckach a o zmene a doplnení niektorých zákonov
580/2004 Z. z. - Zákon o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne