správa


Preferovaný termín: správa
Alternatívne termíny: správa čísel a frekvencií (zákon č. 351/2011 Z. z.)
správa cloud computingu (zákon č. 55/2014 Z. z.)
správa a čiastková správa (zákon č. 60/2011 Z. z.)
správa a orgány fondu (zákon č. 587/2004 Z. z.)
správa a speňažovanie majetku (zákon č. 7/2005 Z. z.)
správa agendových spisov (zákon č. 525/2011 Z. z.)
správa audítora (zákon č. 540/2007 Z. z.)
správa daní (zákon č. 479/2009 Z. z.)
Dátum poslednej zmeny: 27.01.2016

Doktrinálna definícia: – rozumieme určitú organizovanú a organizujúcu činnosť štátnych orgánov verejnej správy vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú primárnymi adresátmi tejto činnosti
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
8/2005 Z. z. - Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
278/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
479/2009 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
145/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
55/2014 Z. z. - Výnos Ministerstva financií Slovenskej republiky o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy
525/2011 Z. z. - Výnos Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o štandardoch pre elektronické informačné systémy na správu registratúry
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne