správa


Preferovaný termín: správa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 16.10.2020

Doktrinálna definícia: Rozumieme určitú organizovanú a organizujúcu činnosť štátnych orgánov verejnej správy vo vzťahu k fyzickým a právnickým osobám, ktoré sú primárnymi adresátmi tejto činnosti
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J a kol.: Správne právo - osobitná časť, PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA - FAKULTA PRÁVA, Bratislava 2010, EUROKÓDEX, ISBN: 978-80-89447-26-8
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
8/2005 Z. z. - Zákon o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
278/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správe majetku štátu
479/2009 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní a poplatkov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
145/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o správnych poplatkoch
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Poznámky: Žiadne