štátna správa


Preferovaný termín: štátna správa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 23.10.2020

Doktrinálna definícia: Štátna správa predstavuje jednu zo základných zložiek verejnej správy. Je najrozsiahlejším druhom štátnej činnosti. Výkonom štátnej správy sa zabezpečuje realizácia všetkých funkcií štátu – vnútorných i vonkajších a orgány štátnej správy plnia prevažnú časť úloh zabezpečovanú štátnymi orgánmi.
Doktrinálne zdroje: ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. VO PFUK. Bratislava, 2006. ISBN 80-7160-205-1
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 10. júla 1996, sp. zn. PL. ÚS 31/95
Použitie v iných právnych predpisoch: 575/2001 Z. z. - Zákon o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy
596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe
333/2011 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti daní, poplatkov a colníctva
222/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
453/2003 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne