verejná správa


Preferovaný termín: verejná správa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 20.10.2020

Doktrinálna definícia: Verejná správa vo svojej vlastnej podstate predstavuje správu verejných záležitostí, ktorá sa realizuje ako prejav výkonnej moci v štáte. Pre túto výkonnú moc je charakteristické, že ide predovšetkým o verejnú moc, ktorou nedisponuje len štát, ale aj ďalšie neštátne subjekty, ktoré vykonávajú správu verejných záležitostí.
Doktrinálne zdroje: ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. VO PFUK. Bratislava, 2006. ISBN 80-7160-205-1
Judikát SK: Uznesenie Ústavného súdu SR z 25. mája 1994, sp. zn. II.ÚS 27/94
Nález Ústavného súdu SR z 15. októbra 1998, sp. zn. PL. ÚS 19/98
Použitie v iných právnych predpisoch: 460/1992 Zb. - Ústava Slovenskej republiky
523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
275/2006 Z. z. - Zákon o informačných systémoch verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
410/2015 Z. z. - Vyhláška o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu
514/2003 Z. z. - Zákon o zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone verejnej moci a o zmene niektorých zákonov
369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne