starosta obce


Preferovaný termín: starosta obce
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.10.2020

Legálna definícia: Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.
Legálne zdroje: 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení § 13 ods. 1
Doktrinálna definícia: Je predstaviteľom a najvyšším výkonným orgánom obce. Je štatutárnym orgánom obce v majetkovoprávnych a pracovnoprávnych vzťahoch, v administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom.
Doktrinálne zdroje: ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. VO PFUK. Bratislava, 2006. ISBN 80-7160-205-1
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 24. januára 2002, sp. zn. III. ÚS 50/01
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 16. decembra 2009, sp. zn. 6 Sžo 303/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
253/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
448/2008 Z. z. - Zákon o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne