obecné zastupiteľstvo


Preferovaný termín: obecné zastupiteľstvo
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 20.10.2020

Legálna definícia: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce na štyri roky.
Legálne zdroje: 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení § 11 ods. 1
Doktrinálna definícia: Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor obce zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách obyvateľmi obce.
Doktrinálne zdroje: ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. VO PFUK. Bratislava, 2006. ISBN 80-7160-205-1
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 24. januára 2002, sp. zn. III. ÚS 50/01
Uznesenie Ústavného súdu SR z 30. júla 2014, sp. zn. II. ÚS 479/2014
Použitie v iných právnych predpisoch: 369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
180/2014 Z. z. - Zákon o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov
583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
138/1991 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o majetku obcí
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
253/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne