hlavný kontrolór samosprávneho kraja


Preferovaný termín: hlavný kontrolór samosprávneho kraja
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.10.2020

Doktrinálna definícia: Hlavný kontrolór je zamestnancom samosprávneho kraja, ktorý vykonáva kontrolu plnenia úloh samosprávneho kraja, najmä kontrolu príjmov a výdavkov rozpočtu samosprávneho kraja a kontrolu hospodárenia a nakladania s jeho majetkom.
Doktrinálne zdroje: ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. VO PFUK. Bratislava, 2006. ISBN 80-7160-205-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 302/2001 Z. z. - Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
446/2001 Z. z. - Zákon o majetku vyšších územných celkov
461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
162/2015 Z. z. - Správny súdny poriadok
583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne