samosprávny kraj


Preferovaný termín: samosprávny kraj
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.10.2020

Legálna definícia: Samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 302/2001 Z. z. - Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) § 1 ods. 2
Doktrinálna definícia: Samosprávny kraj je právnická osoba, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov.
Doktrinálne zdroje: ŠKULTÉTY, P. a kol.: Správne právo hmotné. Všeobecná časť. VO PFUK. Bratislava, 2006. ISBN 80-7160-205-1
Použitie v iných právnych predpisoch: 302/2001 Z. z. - Zákon o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch)
438/2001 Z. z. - Zákon o platových pomeroch a ďalších náležitostiach súvisiacich s vykonávaním funkcie predsedu samosprávneho kraja
416/2001 Z. z. - Zákon o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky
583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
369/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení
66/2009 Z. z. - Zákon o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne