vízum


Preferovaný termín: vízum
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 22.10.2020

Legálna definícia: Štátnemu príslušníkovi tretej krajiny môže byť udelené národné vízum, ak je to potrebné v súvislosti s udelením pobytu v Slovenskej republike alebo na plnenie záväzkov Slovenskej republiky vyplývajúcich z medzinárodných zmlúv alebo ak je to v záujme Slovenskej republiky.
Legálne zdroje: 404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 15 ods. 1
Doktrinálna definícia: Je individuálny správny akt, ktorým príslušný orgán Slovenskej republiky povoľuje prekročiť štátnu hranicu. Vízum spravidla udeľuje slovenský zastupiteľský úrad v cudzine.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J. a kol.: Správne právo – osobitná časť. Eurokódex. Bratislava, 2013. ISBN 978-80-89447-89-3
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. júna 2011, sp. zn. 1 Sža 23/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 404/2011 Z. z. - Zákon o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
647/2007 Z. z. - Zákon o cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
199/2005 Z. z. - Nariadenie vlády Slovenskej republiky o ochranných opatreniach proti zavlečeniu a rozširovaniu organizmov škodlivých pre rastliny alebo rastlinné produkty
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne