požiar


Preferovaný termín: požiar
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 22.10.2020

Legálna definícia: Požiar je každé nežiaduce horenie, pri ktorom sú bezprostredne ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb alebo zvierat, majetok alebo životné prostredie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je zranená alebo usmrtená fyzická osoba alebo zviera.
Legálne zdroje: 314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi § 2 ods. 1
Doktrinálna definícia: Je každé nežiaduce horenie, pri ktorom vznikajú škody na majetku, životnom prostredí alebo ktorého následkom je usmrtená alebo zranená fyzická osoba alebo uhynuté zviera; požiar je tiež nežiaduce horenie, pri ktorom sú ohrozené životy alebo zdravie fyzických osôb, zvieratá, majetok alebo životné prostredie.
Doktrinálne zdroje: SOBIHARD, J. a kol.: Správne právo – osobitná časť. Eurokódex. Bratislava, 2013. ISBN 978-80-89447-89-3
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. augusta 2013, sp. zn. 8Sžo/40/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 23. februára 2011, sp. zn. 6 Sžo 199/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 314/2001 Z. z. - Zákon o ochrane pred požiarmi
699/2004 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov
478/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru
162/2006 Z. z. - Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a o zabezpečení pravidelnej kontroly hasičskej techniky a vecných prostriedkov na ochranu pred požiarmi


Poznámky: Žiadne