rozhodnutie


Preferovaný termín: rozhodnutie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 21.10.2020

Legálna definícia: Rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.
Legálne zdroje: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 46
Doktrinálna definícia: Rozhodnutie je výrokom určitého orgánu spojeným s osobitným, pomerne podrobným a presne upraveným postupom správnych orgánov so správnym konaním.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 22. januára 2014, sp. zn. I. ÚS 118/2013
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 17. decembra 2009, sp. zn. 8 Sžo 12/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 300/2005 Z. z. - Trestný zákon
160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
372/1990 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o priestupkoch
757/2004 Z. z. - Zákon o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
153/2001 Z. z. - Zákon o prokuratúre
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne