lehota


Preferovaný termín: lehota
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.10.2020

Legálna definícia: Ak je to potrebné, správny orgán určí na vykonanie úkonu v konaní primeranú lehotu, pokiaľ ju neustanovuje tento zákon alebo osobitný zákon. Do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.
Legálne zdroje: 71/1967 Zb. - Zákon o správnom konaní (správny poriadok) § 27
Doktrinálna definícia: Lehotou sa rozumie časové obdobie určené na vykonanie procesných úkonov. Lehoty sú ustanovené správnym poriadkom alebo ich ustanovuje osobitný zákon.
Doktrinálne zdroje: VRABKO, M: Správne právo / Procesná časť, UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE, Právnická fakulta, Vydavateľské oddelenie, Bratislava 2007, ISBN 978-80-7160-234-7
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 3. februára 2012, sp. zn. 5 Sžnč 1/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. júna 2011, sp. zn. 1 Sža 23/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 160/2015 Z. z. - Civilný sporový poriadok
301/2005 Z. z. - Trestný poriadok
586/2003 Z. z. - Zákon o advokácii a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore
91/2016 Z. z. - Zákon o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o zmene a doplnení niektorých zákonov
475/2005 Z. z. - Zákon o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne