absolvent


Preferovaný termín: absolvent
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 04.08.2017

Legálna definícia: Absolventom na účely tohto zákona je občan, ktorý ku dňu prihlásenia sa na prvú časť hromadného výberového konania alebo ku dňu prihlásenia sa na výberové konanie podľa § 44 ods. 15: a) nedovŕšil 30 rokov veku a b) skončil prípravu na povolanie podľa osobitného predpisu (napr. zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní) najneskôr pred dvoma rokmi.
Legálne zdroje: 55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 9
Použitie v iných právnych predpisoch: 245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
131/2002 Z. z. - Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
128/2017 Z. z. - Vyhláška Úradu vlády Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o rozsahu údajov poskytovaných do registra výberových konaní, do registra úspešných absolventov a do registra nadbytočných štátnych zamestnancov
596/2003 Z. z. - Zákon o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne