chránené pracovisko


Preferovaný termín: chránené pracovisko
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2020

Legálna definícia: Za chránené pracovisko sa na účely zákona o službách zamestnanosti považuje pracovisko, na ktorom právnická osoba alebo fyzická osoba zriadi pracovné miesto pre občana so zdravotným postihnutím a pracovné miesto sa nevytvára v chránenej dielni. Za chránené pracovisko sa považuje aj pracovisko, na ktorom občan so zdravotným postihnutím prevádzkuje samostatnú zárobkovú činnosť.
Legálne zdroje: 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 55 ods. 1
Doktrinálna definícia: Pracovisko zriadené právnickou osobou alebo fyzickou osobou, na ktorom sú zamestnaní občania so zdravotným postihnutím v pracovnom pomere, ktorí nie sú schopní nájsť si zamestnanie na otvorenom trhu práce, alebo pracovisko, na ktorom sa občania so zdravotným postihnutím zaškoľujú alebo pripravujú na prácu, a na ktorom sú pracovné podmienky vrátane nárokov na pracovný výkon prispôsobené zdravotnému stavu občanov so zdravotným postihnutím.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava: Sprint. 2009. ISBN 978-80-89393-11-4
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 15. augusta 2012, sp. zn. 7 Sžso 66/2011
Uznesenie Najvyššieho súdu SR zo 16. novembra 2005, sp. zn. 4 So 241/2004
Použitie v iných právnych predpisoch: 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
311/2001 Z. z. - Zákonník práce
343/2015 Z. z. - Zákon o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne