agentúra podporovaného zamestnávania


Preferovaný termín: agentúra podporovaného zamestnávania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 15.08.2016

Legálna definícia: Je na účely zákona o službách zamestnanosti právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov.
Legálne zdroje: 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 58 ods. 1
Doktrinálna definícia: Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá poskytuje služby občanom so zdravotným postihnutím, dlhodobo nezamestnaným občanom a zamestnávateľom zamerané na uľahčenie získania zamestnania alebo na udržanie zamestnania alebo na uľahčenie získania zamestnanca z radov občanov so zdravotným postihnutím a dlhodobo nezamestnaných občanov.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava: Sprint. 2009. ISBN 978-80-89393-11-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 125/2006 Z. z. - Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne