časová mzda


Preferovaný termín: časová mzda
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.12.2016

Doktrinálna definícia: Forma mzdy, ktorej základným kritériom je doba výkonu práce bez ohľadu na to, ako dlho zamestnanec v priebehu tejto doby pracoval. Pri uplatňovaní časovej formy mzdy zamestnanca je mzda priamo závislá od dĺžky odpracovaného času. Môže byť stanovená ako mesačná časová mzda alebo ako mesačná hodinová mzda.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava: Sprint. 2009. ISBN 978-80-89393-11-4
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 27.2.1989, sp. zn. 5 Tz 4/89
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
125/2006 Z. z. - Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov
283/2002 Z. z. - Zákon o cestovných náhradách
461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne