hromadné prepúšťanie


Preferovaný termín: hromadné prepúšťanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2020

Legálna definícia: O hromadné prepúšťanie ide, ak zamestnávateľ alebo časť zamestnávateľa rozviaže pracovný pomer výpoveďou z dôvodov uvedených v § 63 ods. 1 písm. a) a b) alebo ak sa pracovný pomer skončí iným spôsobom z dôvodu, ktorý nespočíva v osobe zamestnanca, počas 30 dní a) najmenej s desiatimi zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva viac ako 20 a menej ako 100 zamestnancov, b) najmenej s 10 % zamestnancov z celkového počtu zamestnancov u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 100 a menej ako 300 zamestnancov, c) najmenej s 30 zamestnancami u zamestnávateľa, ktorý zamestnáva najmenej 300 zamestnancov.
Legálne zdroje: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce § 73
Judikát EU: Rozsudok Súdneho dvora EÚ č. C-80/14
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Ender Balkaya proti Kiesel Abbruch- und Recycling Technik GmbH z 9. júla 2015, č. konania C‑229/14
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Christian Pujante Rivera proti Gestora Clubs Dir SL a Fondo de Garantía Salarial z 11. novembra 2015, č. konania C‑422/14
Použitie v iných právnych predpisoch: 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
91/2007 Z. z. - Zákon o európskom družstve
562/2004 Z. z. - Zákon o európskej spoločnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne