lekárska posudková činnosť


Preferovaný termín: lekárska posudková činnosť
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.01.2020

Legálna definícia: Lekárska posudková činnosť na účely tohto zákona je posudzovanie zdravotnej spôsobilosti uchádzača o zamestnanie, ktoré zahŕňa posudzovanie a) možnosti zaradenia do vhodného zamestnania vzhľadom na zdravotný stav, b) možnosti účasti na programe aktívnych opatrení na trhu práce a na aktivačnej činnosti vzhľadom na zdravotný stav, c) opodstatnenosti zdravotných dôvodov na skončenie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti zo zdravotných dôvodov, na ktorú bol poskytnutý príspevok podľa § 49 alebo § 57, d) schopnosti plniť povinnosti podľa § 34 ods. 6 a 8, ak ide o uchádzača o zamestnanie, ktorý predložil potvrdenie o dočasnej pracovnej neschopnosti.
Legálne zdroje: 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 19
Použitie v iných právnych predpisoch: 461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
578/2004 Z. z. - Zákon o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
447/2008 Z. z. - Zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne