výpoveď daná zamestnancom


Preferovaný termín: výpoveď daná zamestnancom
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.04.2019

Legálna definícia: Zamestnanec môže dať zamestnávateľovi výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu.
Legálne zdroje: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce § 67
Doktrinálna definícia: Obdobne ako v prípade výpovede zamestnávateľa, aj výpoveď zamestnanca musí mať pod sankciou neplatnosti písomnú formu a musí byť druhému účastníkovi doručená v zmysle § 38 Zákonníka práce. Na rozdiel od zamestnávateľa môže dať zamestnanec výpoveď z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Pri výpovedi sa pracovný pomer končí až uplynutím výpovednej doby, nie jej doručením. Hoci účinky výpovede nastávajú doručením (dôležité pre stanovenie začiatku plynutia výpovednej doby), pracovný pomer sa končí až uplynutím výpovednej doby.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-89603-53-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
35/2019 Z. z. - Zákon o finančnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne