vedúci zamestnanec


Preferovaný termín: vedúci zamestnanec
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 29.04.2019

Legálna definícia: Vedúci zamestnanci zamestnávateľa sú zamestnanci, ktorí sú na jednotlivých stupňoch riadenia zamestnávateľa oprávnení určovať a ukladať podriadeným zamestnancom zamestnávateľa pracovné úlohy, organizovať, riadiť a kontrolovať ich prácu a dávať im na ten účel záväzné pokyny.
Legálne zdroje: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce § 9 ods. 3
Doktrinálna definícia: Vedúcimi zamestnancami sú zamestnanci, ktorí sú poverení vedením na jednotlivých stupňoch riadenia. Nie všetci vedúci zamestnanci majú oprávnenie konať v mene zamestnávateľa. Pre status vedúceho zamestnanca zamestnávateľa stačí, ak jeho postavenie zodpovedá vedúcemu zamestnancovi podľa Zákonníka práce, teda musí mať oprávnenie riadiť minimálne jedného ďalšieho zamestnanca.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-89603-53-4
Judikát SK: Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 21. októbra 2010, sp. zn. 1 MCdo 13/2009
Použitie v iných právnych predpisoch: 55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
552/2003 Z. z. - Zákon o výkone práce vo verejnom záujme
311/2001 Z. z. - Zákonník práce
461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne