jubilejné odmeny


Preferovaný termín: jubilejné odmeny
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2020

Doktrinálna definícia: Odmeny pri životných a pracovných výročiach, ak sú poskytované za vykonanú prácu ako ocenenie dlhodobých výsledkov práce. Môžu sa poskytovať pri určitom životnom výročí zamestnanca (spravidla 50. a 60. narodeniny) alebo pracovnom výročí (napr. 25 rokov nepretržitého trvania pracovného pomeru k zamestnávateľovi) a pod. Zákonník práce neukladá povinnosť poskytovať tento druh odmien, ani nepredurčuje, pri akej konkrétnej príležitosti sa musia poskytnúť. Jubilejná odmena však má charakter mimoriadnej odmeny, poskytnutej pri presne vymedzenej príležitosti; uvedené neplatí v prípade, ak sa tzv. jubilejné odmeny poskytujú zo zisku zamestnávateľa alebo zo sociálneho fondu.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-89603-53-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
553/2003 Z. z. - Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne