celková cena práce


Preferovaný termín: celková cena práce
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2020

Legálna definícia: Celkovú cenu práce tvorí mzda vrátane náhrady mzdy a náhrady za pracovnú pohotovosť a osobitne v členení preddavok poistného na zdravotné poistenie, poistné na nemocenské poistenie, poistné na starobné poistenie, poistné na invalidné poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti, poistné na garančné poistenie, poistné na úrazové poistenie, poistné do rezervného fondu solidarity a príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré platí zamestnávateľ. Na žiadosť zamestnanca mu zamestnávateľ predloží na nahliadnutie doklady, na ktorých základe bola mzda vypočítaná.
Legálne zdroje: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce § 130 ods. 5
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
254/1998 Z. z. - Zákon o verejných prácach
57/2018 Z. z. - Zákon o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
18/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o cenách


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne