jednorázové vyrovnanie


Preferovaný termín: jednorázové vyrovnanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 22.03.2019

Legálna definícia: Poškodený má nárok na jednorazové vyrovnanie, ak a) v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 % a najviac 40 %, b) mu zanikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, nemá nárok na starobný dôchodok a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %, alebo c) mu nevznikol nárok na úrazovú rentu z dôvodu priznania predčasného starobného dôchodku alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku a má pokles pracovnej schopnosti najmenej 10 %.
Legálne zdroje: 461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení § 90
Doktrinálna definícia: Jednorázové vyrovnanie je jednorázová peňažná úrazová dávka, ktorej účelom je po obdobie 1 roka pokryť finálnym vyrovnaním pokles príjmu vyvolaný čiastočným poklesom pracovnej schopnosti zapríčinený pracovným úrazom alebo chorobou z povolania, a to v situácii, keď poškodenému nevznikol nárok na priznanie úrazovej dávky alebo nárok na úrazovú dávku zanikol.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-89603-53-4
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR zo 14. augusta 2013, sp. zn. 7 So 95/2012
Použitie v iných právnych predpisoch: 461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne