agentúra dočasného zamestnávania


Preferovaný termín: agentúra dočasného zamestnávania
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.08.2020

Legálna definícia: Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi na území Slovenskej republiky na výkon práce pod jeho dohľadom a vedením alebo na účel jeho vyslania podľa osobitného prepisu.
Legálne zdroje: 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 29
Doktrinálna definícia: Právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá zamestnáva občana v pracovnom pomere na účel jeho dočasného pridelenia k užívateľskému zamestnávateľovi.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H., SCHRONK, R.: Pracovné právo. Bratislava: Sprint. 2009. ISBN 978-80-89393-11-4
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. apríla 2011, sp. zn. 7 Sžso 25/2010
Judikát EU: Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci „go fair“ Zeitarbeit OHG proti Finanzamt Hamburg-Altona z 12. marca 2015, č. konania C‑594/13
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Strojírny Prostějov, a.s. a ACO Industries Tábor s.r.o. proti Odvolací finanční ředitelství z 19. júna 2014, č. konania C‑53/13 a C‑80/13
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Oreste Della Rocca proti Poste Italiane SpA. z 11. apríla 2013, č. konania C‑290/12
Použitie v iných právnych predpisoch: 136/2010 Z. z. - Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
125/2006 Z. z. - Zákon o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
311/2001 Z. z. - Zákonník práce
106/2013 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne