verejná funkcia


Preferovaný termín: verejná funkcia
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2020

Legálna definícia: Výkon verejnej funkcie na účely tohto zákona je plnenie povinností vyplývajúcich z funkcie, ktorá je vymedzená funkčným obdobím alebo časovým obdobím a obsadzovaná na základe priamej voľby alebo nepriamej voľby alebo vymenovaním podľa osobitných predpisov. Zamestnancovi, ktorý vykonáva verejnú funkciu popri plnení povinností vyplývajúcich z pracovného pomeru, môže byť z dôvodu výkonu verejnej funkcie poskytnuté pracovné voľno v rozsahu najviac 30 pracovných dní alebo zmien v kalendárnom roku, ak osobitný predpis neustanovuje inak.
Legálne zdroje: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce § 137
Judikát SK: Nález Ústavného súdu SR z 31. januára 2008, sp. zn. IV. ÚS 293/07
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 14. októbra 2009, sp. zn. I. ÚS 288/09
Uznesenie Ústavného súdu SR zo 16. augusta 2012, sp. zn. IV. ÚS 404/2012
Nález Ústavného súdu SR z 25. septembra 2002, sp. zn. III. ÚS 102/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 357/2004 Z. z. - Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov
253/1994 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest
40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
564/2001 Z. z. - Zákon o verejnom ochrancovi práv


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne