agentúrne zamestnávanie


Preferovaný termín: agentúrne zamestnávanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 10.09.2020

Doktrinálna definícia: Agentúrne zamestnávanie možno definovať ako jeden zo spôsobov právnymi predpismi upravených služieb zamestnanosti, vyhradený výlučne poskytovateľovi tejto služby zamestnanosti - agentúre dočasného zamestnávania, pri ktorom na rozdiel od sprostredkovania zamestnania dochádza k zamestnaniu uchádzača priamo agentúrou dočasného zamestnávania s cieľom prideliť ho následne k tretiemu subjektu - užívateľskému zamestnávateľovi, pričom takto vzniknutý pracovnoprávny vzťah medzi dočasným agentúrnym zamestnancom a agentúrou dočasného zamestnávania, ktorý je naplňovaný následným pridelením k užívateľskému zamestnávateľovi, možno zaradiť s ohľadom na jeho dočasnosť, obsah a menšiu stabilitu k atypickým formám zamestnania.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-89603-53-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
311/2001 Z. z. - Zákonník práce


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne