karanténa


Preferovaný termín: karanténa
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2020

Doktrinálna definícia: Karanténou je izolácia, zvýšený zdravotný dozor a lekársky dohľad. Karanténa sa nariadi osobám podozrivým z nákazy, ktoré sa musia podrobiť zvýšenému zdravotnému dozoru. Karanténa spočíva v zákaze určitých činností, pri vykonávaní ktorých by sa mohlo prenosné ochorenie šíriť, prípadne v úprave pracovných podmienok na pracovisku zamestnanca.
Doktrinálne zdroje: BARANCOVÁ H. a kol.: Zákonník práce. Komentár. 1. vydanie. Bratislava: C. H. Beck, 2017. ISBN: 978-80-89603-53-4
Použitie v iných právnych predpisoch: 311/2001 Z. z. - Zákonník práce
585/2008 Z. z. - Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevencii a kontrole prenosných ochorení
39/2007 Z. z. - Zákon o veterinárnej starostlivosti
126/2006 Z. z. - Zákon o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
405/2011 Z. z. - Zákon o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne