adaptačné vzdelávanie


Preferovaný termín: adaptačné vzdelávanie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 24.10.2019

Legálna definícia: Adaptačné vzdelávanie je systémový, organizovaný a hodnotiteľný vzdelávací proces s cieľom zabezpečiť štátnemu zamestnancovi nadobudnutie, rozvoj a využitie jeho odborného a osobnostného potenciálu potrebného na vykonávanie štátnej služby. Adaptačné vzdelávanie začína dňom vzniku štátnozamestnaneckého pomeru a končí uplynutím skúšobnej doby.
Legálne zdroje: 55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 163
Použitie v iných právnych predpisoch: 55/2017 Z. z. - Zákon o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
317/2009 Z. z. - Zákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov
151/2010 Z. z. - Zákon o zahraničnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov
422/2015 Z. z. - Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov
245/2008 Z. z. - Zákon o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne