invalidita


Preferovaný termín: invalidita
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 28.08.2020

Legálna definícia: Poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.
Legálne zdroje: 461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení § 71 ods. 1
Doktrinálna definícia: Sociálna udalosť. Dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav trvajúci dlhšie ako jeden rok, ktorý má závažné ekonomicko-profesionálne dôsledky.
Doktrinálne zdroje: MACKOVÁ, Z.: Právo sociálneho zabezpečenia. (Všeobecná časť). Heuréka, 2009. ISBN 978-80-89122-53-0.
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. októbra 2009, sp. zn. 9 So 64/2009
Nález Ústavného súdu SR zo 7. júna 2006, sp. zn. PL. ÚS 25/05
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. januára 2010, sp. zn. 9 So 127/2009
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 26. júna 2013, sp. zn. 9 So 89/2012
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. septembra 2011, sp. zn. 9 So 98/2010
Použitie v iných právnych predpisoch: 461/2003 Z. z. - Zákon o sociálnom poistení
328/2002 Z. z. - Zákon o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
5/2004 Z. z. - Zákon o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov
311/2001 Z. z. - Zákonník práce
417/2013 Z. z. - Zákon o pomoci v hmotnej núdzi a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne