investičný certifikát


Preferovaný termín: investičný certifikát
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 03.08.2017

Legálna definícia: Investičný certifikát je cenný papier, ktorého hodnota je naviazaná na hodnotu indexov, úrokových mier, akcií, dlhových cenných papierov, výmenných kurzov, komodít, prípadne iných podkladových aktív, alebo ich kombinácie.
Legálne zdroje: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) § 4a ods. 1
Použitie v iných právnych predpisoch: 117/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
359/2015 Z. z. - Zákon o automatickej výmene informácií o finančných účtoch na účely správy daní a o zmene a doplnení niektorých zákonov
555/2005 Z. z. - Zákon o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne