financie


Preferovaný termín: financie
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.08.2016

Doktrinálna definícia: Financie predstavujú sústavu platobných peňažných operácií, prostredníctvom ktorých sa uskutočňuje pohyb peňažnej zásoby medzi jednotlivými ekonomickými subjketmi na účely realizácie hrubého produktu a rozdelenia národného dôchodku.
Doktrinálne zdroje: HORNIAKOVÁ Ľ., MARUCHNIČ J.: Verejné financie a úvod do meny. Bratislava: VOPFUK. 2006. ISBN 80-7160-228-0
Použitie v iných právnych predpisoch: 291/2002 Z. z. - Zákon o Štátnej pokladnici a o zmene a doplnení niektorých zákonov
419/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
118/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne