valuty


Preferovaný termín: valuty
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Doktrinálna definícia: Peňažné prostriedky v cudzej mene, ktoré majú hotovostnú formu ako bankovky, štátovky a mince akejkoľvek okrem tuzemskej meny.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu ČSR z 28.2.1989, sp. zn. 2 Tzf 3/88
Rozhodnutie Najvyššieho súdu ČSR z 15.7.1983, sp. zn. 5 Tz 24/83
Použitie v iných právnych predpisoch: 19/2015 Z. z. - Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky o uzatvorení Dohody o založení Medzinárodnej investičnej banky a Štatútu Medzinárodnej investičnej banky
139/2013 Z. z. - Opatrenie Národnej banky Slovenska, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o náležitostiach žiadosti o devízovú licenciu a podrobnosti o požiadavkách na obchodovanie s devízovými hodnotami
419/2007 Z. z. - Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky
659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
202/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne