finančné deriváty


Preferovaný termín: finančné deriváty
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 26.09.2019

Doktrinálna definícia: Sú práva a záväzky oceniteľné peniazmi, odvodené od peňažných prostriedkov v cudzej mene a od zahraničných cenných papierov. Sú to napríklad opcie, swapy, terminované zmluvy typu forward, futures.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
117/2015 Z. z. - Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 566/2001 Z. z. o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony
371/2014 Z. z. - Zákon o riešení krízových situácií na finančnom trhu


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne