devízové orgány


Preferovaný termín: devízové orgány
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 07.12.2016

Legálna definícia: Devízovými orgánmi sú Ministerstvo financií Slovenskej republiky a Národná banka Slovenska.
Legálne zdroje: 202/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov § 4 ods. 1
Doktrinálna definícia: Sú oprávnené subjekty devízovoprávnych vzťahov zastupujúce v nich záujmy štátu vykonávaním zákonom vymedzených právomocí voči tuzemcom a cudzozemcom. Sú nimi ministerstvo financií a NBS.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 29.1.1992, 3 Cz 2/92
Rozsudok Najvyššieho súdu SSR z 31.7.1985, 1 Cz 42/85
Použitie v iných právnych predpisoch: 202/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
264/2015 Z. z. - Opatrenie Národnej banky Slovenska o predkladaní hlásení podľa Devízového zákona
57/1998 Z. z. - Zákon o Železničnej polícii
171/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Policajnom zbore


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne