príkazca


Preferovaný termín: príkazca
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Príkazca je povinný, ak sa inak nedohodlo, poskytnúť príkazníkovi vopred na jeho žiadosť primerané prostriedky nevyhnutné na splnenie príkazu a nahradiť príkazníkovi potrebné a užitočné náklady vynaložené pri vykonávaní príkazu, a to aj keď sa výsledok nedostavil.
Legálne zdroje: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník § 728
Doktrinálna definícia: Je fyzická osoba alebo právnická osoba dávajúca vykonávacej inštitúcii prevodný príkaz.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 30. júna 2005, sp. zn. 4 Cdo 108/2005
Uznesenie Najvyššieho súdu SR z 15. januára 2003, sp. zn. 6 To 73/02
Použitie v iných právnych predpisoch: 40/1964 Zb. - Občiansky zákonník
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne