príjemca


Preferovaný termín: príjemca
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2018

Doktrinálna definícia: Fyzická osoba alebo právnická osoba vystupujúca vo vzťahu ako konečný príjemca sumy prevodu a pre ktorú sú prevedené peňažné prostriedky dané k dispozícii.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 25. septembra 2002, sp. zn. 1 So 49/02
Použitie v iných právnych predpisoch: 106/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
98/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
136/2010 Z. z. - Zákon o službách na vnútornom trhu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
530/2011 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z alkoholických nápojov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
56/2012 Z. z. - Zákon o cestnej doprave
526/2010 Z. z. - Zákon o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej republiky
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
172/2005 Z. z. - Zákon o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
22/2004 Z. z. - Zákon o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne