bezhotovostný platobný styk


Preferovaný termín: bezhotovostný platobný styk
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 05.10.2020

Doktrinálna definícia: Podstatou bezhotovostného platobného styku je vykonávanie prevodov peňažných prostriedkov najmä na základe prevodného príkazu, daného príkazcom vykonávacej inštitúcii za účelom prevedenia peňažných prostriedkov v prospech príjemcu.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 27. apríla 1999, sp. zn. 1 Obo 338/98
Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 28. augusta 2001, sp. zn. 7 Sž 23-26/01
Použitie v iných právnych predpisoch: 659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
305/2013 Z. z. - Zákon o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente)
492/2009 Z. z. - Zákon o platobných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
324/2011 Z. z. - Zákon o poštových službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
513/1991 Zb. - Obchodný zákonník


Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne