cenný papier


Preferovaný termín: cenný papier
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.12.2016

Legálna definícia: Peniazmi oceniteľný zápis v zákonom ustanovenej podobe a forme, s ktorým sú spojené práva podľa zákona o cenných papieroch a podľa osobitných predpisov, najmä oprávnenie požadovať určité majetkové plnenie alebo vykonávať určité práva voči zákonom určeným osobám.
Legálne zdroje: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) § 2
Doktrinálna definícia: Listina, ktorá osvedčuje majetkové právo oprávnenej osoby na peňažné plnenie zo strany osoby povinnej.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát EU: Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Trapeza tis Ellados AE proti Banque Artesia z 27. októbra 2005, č. konania C‑329/03
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci Ypourgos Oikonomikon a Proïstamenos DOY Amfissas proti Charilaos Georgakis z 10. mája 2007, č. konania C‑391/04
Rozsudok Súdneho dvora EÚ vo veci JP Morgan Fleming Claverhouse Investment Trust plc a The Association of Investment Trust Companies proti The Commissioners of HM Revenue and Customs z 28. júna 2007, č. konania C‑363/05
Použitie v iných právnych predpisoch: 429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
300/2005 Z. z. - Trestný zákon
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
233/1995 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov
92/2008 Z. z. - Zákon o komoditnej burze a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne