daň na výstupe


Preferovaný termín: daň na výstupe
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 15.08.2016

Legálna definícia: Ak je tovar odoslaný alebo prepravený z tuzemska do miesta určenia na území tretieho štátu, za deň dodania tovaru sa považuje deň výstupu tovaru z územia Európskej únie, ktorý je potvrdený colným orgánom v colnom vyhlásení alebo v zjednodušenom colnom vyhlásení.
Legálne zdroje: 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty § 19 ods. 9
Doktrinálna definícia: Je to daň, ktorú je platiteľ povinný priznať zo základu dane za uskutočnené zdaniteľné plnenie alebo z prijatej platby, daň pri dovoze tovaru, daň pri obstaraní tovaru, daň pri poskytnutí služby osobou registrovanou pre daň v inom členskom štáte, daň pri poskytnutí služby zahraničnou osobou.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Použitie v iných právnych predpisoch: 563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
98/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
106/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z tabakových výrobkov
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne