daň na vstupe


Preferovaný termín: daň na vstupe
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 15.08.2016

Legálna definícia: Dovozom tovaru je vstup tovaru z územia tretích štátov na územie Európskej únie. Pri dovoze tovaru do tuzemska sa na daň vzťahujú ustanovenia colných predpisov, ak tento zákon neustanovuje inak.
Legálne zdroje: 222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty § 12
Doktrinálna definícia: Ide o daň, ktorá je obsiahnutá v čiastke za prijaté plnenie, daň pri dovoze tovaru, daň pri obstaraní tovaru, daň pri poskytnutí služby osobou registrovanou pre daň v inom členskom štáte, daň pri poskytnutí služby zahraničnou osobou.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Použitie v iných právnych predpisoch: 595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
609/2007 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov
98/2004 Z. z. - Zákon o spotrebnej dani z minerálneho oleja
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
652/2004 Z. z. - Zákon o orgánoch štátnej správy v colníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne