verejné prostriedky


Preferovaný termín: verejné prostriedky
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 24.09.2019

Legálna definícia: Finančné prostriedky, s ktorými hospodária právnické osoby verejnej správy; verejnými prostriedkami sú aj prostriedky Európskej únie a odvody Európskej únii.
Legálne zdroje: 523/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Doktrinálna definícia: Peňažné prostriedky v intenciách zákona o rozpočtových pravidlách verejnej správy vrátane iných prostriedkov plynúcich zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, teda prostriedky štátneho rozpočtu, štátnych fondov, štátnych príspevkových organizácií, prostriedky Európskych spoločenstiev a iné prostriedky zo zahraničia na financovanie projektov na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná, vlastné prostriedky vyšších územných celkov a obcí.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2.
Použitie v iných právnych predpisoch: 583/2004 Z. z. - Zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe
39/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
530/2003 Z. z. - Zákon o obchodnom registri a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne