audit


Preferovaný termín: audit
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 19.12.2016

Legálna definícia: Súhrn nezávislých, objektívnych, overovacích, hodnotiacich, uisťovacích a konzultačných činností zameraných na zdokonaľovanie riadiacich a kontrolných procesov so zohľadnením medzinárodne uznávaných audítorských štandardov.
Legálne zdroje: 357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 2
Doktrinálna definícia: Nezávislá objektívna hodnotiaca a konzultačná činnosť, ktorej výslednicou je dosiahnutie právneho stavu, v rámci ktorého sa - hodnotí dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov pri finančnom riadení a vykonávaní iných činností auditovaného subjektu, - hodnotia možné riziká finančného riadenia a iných činností auditovaného subjektu a odporúčajú sa opatrenia na odstránenie týchto rizík, - poskytujú spoľahlivé a včasné informácie o činnostiach auditovaného subjektu vedúcim zamestnancom zodpovedným za finančné riadenie, - hodnotí úroveň vykonávania finančného riadenia so zameraním na dosiahnutie jeho skvalitnenia, - napomáha hospodárne, efektívne a účinne vykonávať činnosti auditovaného subjektu.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 22. augusta 2013, sp. zn. 8Sžo/37/2012
Judikát EU: Rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva vo veci Harabin proti Slovenskej republike z 20. novembra 2012 k sťažnosti č. 58688/11
Použitie v iných právnych predpisoch: 502/2001 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a vnútornom audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
10/1996 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o kontrole v štátnej správe
39/1993 Z. z. - Zákon Národnej rady Slovenskej republiky o Najvyššom kontrolnom úrade Slovenskej republiky
357/2015 Z. z. - Zákon o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
540/2007 Z. z. - Zákon o audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne