základ dane


Preferovaný termín: základ dane
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 08.12.2016

Legálna definícia: Rozdiel, o ktorý zdaniteľné príjmy prevyšujú daňové výdavky pri rešpektovaní vecnej a časovej súvislosti zdaniteľných príjmov a daňových výdavkov v príslušnom zdaňovacom období
Legálne zdroje: 595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov § 2
Doktrinálna definícia: Určitá peňažná čiastka, z ktorej sa daň za použitia daňovej sadzby vyrubuje. Základ dane umožňuje vyjadriť v peniazoch konkrétnu daňovú povinnosť determinovanú jej predmetom.
Doktrinálne zdroje: BALKO L., BABČÁK V. a kol.: Finančné právo. Bratislava: Eurokódex. 2009. ISBN 978-80-89447-02-2
Judikát SK: Rozsudok Najvyššieho súdu SR z 23. februára 2012, sp. zn. 5Sžf/68/2011
Použitie v iných právnych predpisoch: 582/2004 Z. z. - Zákon o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov
222/2004 Z. z. - Zákon o dani z pridanej hodnoty
563/2009 Z. z. - Zákon o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov
554/2003 Z. z. - Zákon o dani z prevodu a prechodu nehnuteľností a o zmene a doplnení zákona č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch v znení zákona č. 238/2000 Z. z.


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne