centrálny depozitár


Preferovaný termín: centrálny depozitár
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 13.03.2020

Legálna definícia: Centrálny depozitár je právnickou osobou so sídlom na území Slovenskej republiky, ktorej bolo udelené povolenie na činnosť centrálneho depozitára podľa osobitného predpisu (ďalej len „povolenie na činnosť“). Povolenie na činnosť udeľuje Národná banka Slovenska. Na žiadosť o povolenie na činnosť, postup pri udelení povolenia na činnosť, podmienky udelenia povolenia na činnosť, zmenu povolenia na činnosť, zverenie vykonávania hlavnej služby centrálneho depozitára a odňatie povolenia na činnosť sa vzťahuje osobitný predpis.
Legálne zdroje: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) Čl. I ŠIESTA ČASŤ
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
659/2007 Z. z. - Zákon o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
7/2005 Z. z. - Zákon o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne