kapitálové cenné papiere


Preferovaný termín: kapitálové cenné papiere
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 06.03.2020

Legálna definícia: Na účely tohto zákona sa rozumejú kapitálovými cennými papiermi 1. akcie, 2. iné cenné papiere, s ktorými sú spojené obdobné práva ako s akciami, 3. prevoditeľné cenné papiere oprávňujúce na získanie akýchkoľvek akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 z dôvodu ich výmeny alebo uplatnenia práv s nimi spojených, ak sú tieto prevoditeľné cenné papiere vydané emitentom týchto akcií alebo cenných papierov podľa bodu 2 alebo osobou patriacou k skupine (§ 138) tohto emitenta.
Legálne zdroje: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
Použitie v iných právnych predpisoch: 566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)
186/2009 Z. z. - Zákon o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
429/2002 Z. z. - Zákon o burze cenných papierov
595/2003 Z. z. - Zákon o dani z príjmov


Príbuzné koncepty:
Poznámky: Žiadne