finančné nástroje kapitálového trhu


Preferovaný termín: finančné nástroje kapitálového trhu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 06.03.2020

Legálna definícia: Finančnými nástrojmi kapitálového trhu sa na účely tohto zákona rozumejú akcie, dočasné listy, podielové listy a iné cenné papiere prijaté na trh burzy cenných papierov s dobou splatnosti nad jeden rok a ich výnosy.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5 písm. f)
Použitie v iných právnych predpisoch: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
310/1992 Zb. - Zákon Slovenskej národnej rady o stavebnom sporení
566/2001 Z. z. - Zákon o cenných papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch)


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Konkrétnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne