finančné nástroje peňažného trhu


Preferovaný termín: finančné nástroje peňažného trhu
Alternatívne termíny:
Dátum poslednej zmeny: 06.03.2020

Legálna definícia: Finančnými nástrojmi peňažného trhu sa na účely tohto zákona rozumejú medzibankové depozitá, cenné papiere splatné do jedného roka, termínové obchody do jedného roka s cennými papiermi splatnými do jedného roka a cennými papiermi splatnými nad jeden rok, iné deriváty a ich výnosy peňažné prostriedky v cudzej mene.
Legálne zdroje: 483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 5 písm. e)
Použitie v iných právnych predpisoch: 203/2011 Z. z. - Zákon o kolektívnom investovaní
483/2001 Z. z. - Zákon o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov
43/2004 Z. z. - Zákon o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
650/2004 Z. z. - Zákon o doplnkovom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov
39/2015 Z. z. - Zákon o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Príbuzné koncepty:
Všeobecnejšie koncepty:
Poznámky: Žiadne